Select Page

Adatkezelési tájékoztató

Karotinka Nonprofit Kft.

Adatvédelmi Szabályzat

Készült: 2018. május 23.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

A karotinka nonprofit Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG:

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járunk el.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG:

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

ADATTAKARÉKOSSÁG:

Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

PONTOSSÁG

Az adatkezelés során törekszünk biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG

A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE

Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

A Karotinka Nonprofit Kft. csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.

A kezelt adatok köre:

SAJÁT ADATBÁZISOKBAN:

Adatkezelési cél Személyes adat típusa Jogalap
Kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz szükséges adatok név, telefonszám, email cím önkéntes hozzájárulás
Szerződéses partnerek cégnyilvántartás adatai kapcsolattartáshoz cégnév, adószám, cím, képviselő, telefonszám, email, bankszámlaszám, cégjegyzékszám nyilvános adatbázis alapján
Üzleti kapcsolat fenntartásához / kialakításához szükséges adatok név, telefonszám, email cím, munkahely, beosztás önkéntes hozzájárulás
Közös munka fenntartásához / kialakításához szükséges adatok önéletrajz (névvel, telefonszámmal, email címmel) önkéntes hozzájárulás / szerződéses jogalap
HR adminisztrációs feladatok elvégzéséhez szükséges adatok munkavállalók munkavállalói szerződései, béradatok stb. szerződéses jogalap
Számviteli feladatok elvégzéséhez, NAV megfeleléshez szükséges adatok számlák, jövedelemigazolások, nyilatkozatok stb. szerződéses jogalap

 

WEBLAP HASZNÁLATA:

Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal (www.specko.hu) és a (https://www.facebook.com/sspecko/) Facebook oldal során a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.

A látogató a weboldalra/Facebook oldalra történő belépéssel, és használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A Weboldal és Facebook oldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít, így adatbázisában ügyfelek adatait nem tárolja.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint információs tevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze. Amennyiben a látogató nem szeretné a cookie-kat tárolni a gépén, azt bármikor törölheti, valamint a böngészője beállításainak segítségével tilthatja is a cookie-k használatát. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok megismerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a GoogleInc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el.  A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben, a felhasználó számítógépének beállításától függően, a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és az adatkezelő közötti kapcsolatot szolgálja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a weboldalon addig tart, amíg a weboldalon a honlaplátogató be nem fejezi a munkamenetet.

ADATFELDOLGOZÓ

A Karotinka Nonprofit Kft. az informatikai rendszer üzemeltetésére, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatát megvizsgálja a szerződéskötés előtt, hogy megfelelnek-e a jelen adatvédelmi szabályzatnak.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek jogaikat a Karotinka Nonprofit Kft. postacímére (7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor u. 7/b.) küldött levélben vagy a cég karotinka email címére (info.karotinka@gmail.com) küldött üzeneten keresztül gyakorolhatják.

TÁJÉKOZTATÁS

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.

HOZZÁFÉRÉS

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.

HELYESBÍTÉS

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti a Karotinka Nonprofit Kft-hez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a info.karotinka@gmail.com címre küldött emaillel.

TÖRLÉS

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést a Karotinka Nonprofit Kft-hez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az info.karotinka@gmail.com – email címre küldött emaillel kezdeményezheti.

Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A szolgáltató cég neve: Karotinka Nonprofit Kft.

Székhely: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor u. 7/b TT.1.

Postacím: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor u. 7/b TT.1.

Telefonszám: +36208055464

Email cím: info.karotinka@gmail.com

Adószám: 26249157-2-02

Cgj. szám: 02-09-083536

Honlap: www.specko.hu

Facebook: https://www.facebook.com/sspecko/

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2018.05.23

Pintér Csaba

ügyvezető igazgató